luni, 27 octombrie 2014

† Starețul Victorin Oanele

Fragment din mesajul de condoleanțe transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel:

„Cei 42 de ani de osteneli neîn­trerupte în fruntea mă­năs­tirii au însemnat pe de o parte cea mai lungă stăreţie din is­toria de trei veacuri şi ju­mă­tate a Si­hăs­triei lui Ata­nas­ie, cum s-a numit ea la început, iar pe de altă par­te, cea mai prosperă perioadă din punct de vedere economic, edilitar şi administrativ, precum şi timpul unei intense înflo­riri duhov­ni­ceşti prin rugă­ciunea şi lucra­rea unor mari părinţi cu viaţă sfântă cum au fost: ieroschimonahul Paisie Ola­ru, arhimandriţii Cleopa Ilie, Par­tenie Buşcu, Da­maschin Bar­ba­caru, Ioanichie Bălan, protosin­ghe­lii Casian (Onufrie) Frunză, Ioil Gheor­ghiu, Ve­niamin Bar­ba­­ca­ru, Clement Hot­nog, Var­sa­nu­fie Lipan, Calinic Lupu şi alţii.

Ajutat de marii duhovnici ai mănăstirii, pe care i-a apărat şi ocrotit de persecuţiile şi îngră­dirile agresive ale regimului comunist potrivnic Bisericii şi mai ales monahismului, dăruit cu un autentic spirit gospo­dă­resc, părintele Victorin Oanele a transformat smerita aşezare monahală de altădată într-una dintre cele mai cunoscute mă­năstiri româneşti, apreciată în acelaşi timp în întreaga lume ortodoxă şi căutată pentru prestigiul eiduhovnicesc, fiind o pildă de îmbinare armonioasă a vieţii liturgice cu acti­vitatea gospodărească, a în­dru­mării du­hov­niceşti a pelerinilor cu ospitalitatea arătată lor.

Consolidarea şi înfrumu­se­ţarea bisericii vechi, zidirea noii Biserici-catedrale„Sfânta Cu­vioasă Teodora de la Sihla“, în care este prohodit acum, casele oficiale şi chiliile, tra­pe­zele şi casele pentru pelerini, consolidarea şi restaurarea clopotniţei, gospodăriile anexe, beciurile şi magaziile, atelierele, grădinile, stâna, podurile, drumurile, porţile şi gardurile temeinice, întinse pe kilometri întregi, precum şi multe alte împliniri din Mă­năs­tirea Sihăstria vorbesc despre hărnicia, priceperea, tena­citatea şi jertfelnicia părintelui arhimandrit Victorin.

Pecetea hărniciei părintelui Victorin s-a imprimat şi la schiturile afiliate Mănăstirii Si­hăstria. Schitul Sihla, care este astăzi mănăstire, are propria sa istorie, legată fără îndoială în ultimele decenii de activitatea părintelui Victorin, care, pentru curajul de a fi ridicat aici clădiri noi şi mari, a fost pedepsit de autorităţile comuniste în anul 1983 cu exilul la Mănăstirea Râşca. De asemenea, părintele Victorin este ctitor şi la schiturile:„Sfântul Mina“ de lângă Târgu Neamţ, „Sfântul Daniil Si­has­trul“ din Munţii Sihlei, „Înăl­ţa­rea Sfin­tei Cruci“ de la Poiana lui Ioan, „Sfânta Teodora“ din Codrii Paş­canilor, sau „Sfinţii Împă­raţi Constantin şi Elena“ de la Bou­reni, unele dintre ele reînnoite pe foarte modeste în­ce­puturi anterioare, iar altele nou înfiinţate după anii 1990, în perioada când Noi păsto­ream Mitropolia Moldovei şi Bu­covinei. La aceste schituri a construit biserici noi, paraclise, case monahale, turnuri-clopot­ni­ţă cu clopote turnate cu multă cheltuială şi măiestrie în ţări străine, a amenajat drumuri de acces şi gospodării, iazuri de peşte şi a plantat livezi şi viţă-de-vie.

S-a spus uneori despre părintele Victorin că s-a îngrijit prea mult de cele ale Martei. Însă cine l-a cunoscut îndea­proa­pe ştie că toată această neo­bosită activitate a izvorât din dorinţa de a asigura pă­rin­ţilor şi fraţilor din obştea mă­năs­tirii, pele­ri­nilor şi vizitatorilor Mănăstirii Sihăstriei condiţii bune şi civilizate de cazare, de hrană şi de participare la slujbele şi rânduielile bisericeşti.

Dacă în calitate de econom al mănăstirii s-a îngrijit cu atenţie şi dragoste de cei peste 130 de monahi bătrâni nepu­tin­cioşi, izgoniţi în anul 1959 din mă­năstirile lor şi adă­postiţi în azilul organizat la Sihăstria, mai târziu, ca stareţ, a zidit case pentru pelerini şitrapeze sau săli de mese, cultivând şi promovând tradiţia mă­năs­tirilor noastre ro­mâ­neşti, unde ospita­litatea este una dintre principalele fapte ale iubirii creştine.

A primit în obştea Mănăs­tirii Sihăstria, în îndelungata sa stăreţie, sute de fraţi, peste două sute dintre ei fiind tunşi în mo­nahism în vremea stăreţiei sale. Pe foarte mulţi dintre ei i-a trimis la studii teologice, la se­minar sau la facultate, susţi­nându-i moral şi financiar.

A susţinut activitatea căr­tu­ră­rească şi editorială a mă­năs­tirii, a iubit frumuseţea Casei lui Dumnezeu, înnoind şi îm­po­dobind biserica acesteia cu veş­minte şi odoare alese, susţi­nând şi încurajând cântarea bi­sericească, predicile şi cuvân­tările bine pregătite. Oferea gratuit prânz şi cină sutelor de pelerini veniţi la Sihăstria şi ajuta o mulţime de familii să­race din zona Neamţ şi din alte părţi, fiind un stareţ harnic şi darnic.

Numeroşi călugări formaţi în atmosfera de rugăciune, sme­renie şi ascultare din Mănăs­tirea Sihăstria au ajutat după anul 1989 la renaşterea multor mănăstiri şi schituri din ţară, desfiinţate de regimul comunist, sau la întemeierea unora noi, în zone unde se simţea imperios nevoia acestora. Unii monahi au fost che­maţi să ajute la diferite activităţi în administraţia bise­ricească, alţii au ajuns în comunităţi monahale de peste ho­tare (la Sfântul Munte Athos, în Ţara Sfântă etc.).“


Fragmente din cuvântul rostit de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei:

„Am simţit o statură puternică în fiinţa părintelui Victorin, parcă aplicându-se cuvântul din Evanghelie, că o casă adevărată se zideşte pe stâncă, pentru ca valurile, vânturile, trăsnetele să n-o dărâme. Am sesizat într-însul călugărul foarte hotărât, cu determinare, cu voinţă de a-şi îndeplini ţinta, în calitate de coordonator al sfintei Mănăstiri Sihăstria. Am observat, de asemenea, dragostea de pelerini a părintelui stareţ. Orice pelerin care venea găsea Sihăstria ca pe casa lui, şi părintele, din toamnă până-n toamnă, se străduia ca beciurile sfintei aşezări mănăstireşti să fie bine alimentate, nu numai pentru cei aproximativ o sută de călugări, dar şi pentru miile de pelerini“

„Părintele Victorin era convins de adevărul că un stareţ, deşi este destinat să fie în permanentă legătură cu Dumnezeu, deşi viaţa lui duhovnicească trebuie să-i definească trecerea lui prin lume, trebuie întâi de toate să le asigure fraţilor pe care îi păstoreşte un acoperiş deasupra capului şi o bucată de pâine pe masă. Părintele îşi luase această sarcină, de a-l ocroti pe cel din obştea lui, punându-i la dispoziţie toate cele necesare, astfel încât el să aibă răgazul lăuntric să se gândească la Dumnezeu şi să meargă pe calea care duce către Împărăţia cerurilor“

Fragment din mesajul de rămas bun din partea obștii mănăstirii Sihastria:

„Ce putem spune în aceste momente? Viaţa şi activitatea părintelui stareţ Victorin sunt cunoscute de către toţi. A fost stareţ în perioada grea a comunismului, jertfindu-se pe sine pentru a apăra mănăstirea de opresiunile din partea autorităţilor vremii, protejând monahii vieţuitori şi primind noi fraţi în viaţa de obşte. Mai mult decât atât, a construit corpuri de chilii şi alte edificii în perioada când acest lucru era interzis, fapt pentru care a şi fost prigonit în anul 1983, fiind scos din stăreţie şi surghiunit la Mănăstirea Râşca. Prin lucrarea lui Dumnezeu însă, a fost readus la Sihăstria numai după 40 de zile. Nu i-a fost uşor nici după anul 1989, în aşa-zisa libertate, însă a avut înţelepciunea să treacă peste toate. A îmbinat munca cu rugăciunea, a ştiut când să se smerească, atât în faţa celor din afara mănăstirii, cât şi în faţa obştii, toate spre bunul mers al comunităţii monahale a Sihăstriei. În timpul stăreţiei sale, obştea a crescut, sute de călugări fiind tunşi în monahism de sfinţia sa, contribuind în acest fel la renaşterea duhovnicească a locaşurilor sfinte atât din ţară, cât şi din Muntele Athos sau Ţara Sfântă. Sub stăreţia părintelui Victorin, Mănăstirea Sihăstria s-a făcut cunoscută în întreaga lume ortodoxă, ajutat fiind şi de marii duhovnici Cleopa Ilie, Paisie Olaru, Ioil Gheorghiu, Ioanichie Bălan şi mulţi alţii. Dumnezeu i-a rânduit părintelui nostru Victorin şi o cruce a suferinţei în boală, pe care a primit-o cu smerenie, fără să cârtească. Bolnav la pat, fiind întrebat de mai mulţi cum se simte, răspundea doar atât: «Îmi duc crucea». A dorit ca şi sfârşitul să-i fie în smerenie; de multe ori ne spunea: «Vreau să mi se facă înmormântarea numai de către un preot şi un cântăreţ, iar de-abia după ce mă veţi pune în groapă, să fie anunţaţi şi ceilalţi că am plecat». Dumnezeu însă a avut alte judecăţi, fiindcă în aceste ceasuri de despărţire părintele nostru stareţ e înconjurat de mulţi dintre cei care l-au cunoscut şi l-au avut ca sfătuitor şi grabnic ajutător. Dumnezeu să-l ierte“